Studio Blomm

Jouw foto(’s) verwerkt tot uniek kunstwerk.

voorbeelden bestellen

Disclaimer

1. Identiteit van Blomm
Blomm
Europalaan 2b
3526 KS Utrecht
KVK: 30265059
BTW: NL1554.07.028 B01

2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden
De huidige Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op elk aanbod en overeenkomst tussen Blomm en een tweede partij (de klant), voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk afstand genomen hebben van deze huidige Algemene Voorwaarden.
Eventuele afwijkingen van de huidige Algemene Voorwaarden zullen alleen geldig zijn voor zover dit uitdrukkelijk van te voren schriftelijk is overeengekomen.

3. Orderbevestiging
Betaling geschiedt bij aanvang van de opdracht via een van de mogelijke betaalwijzen zoals aangegeven op de site. Zodra de betaling door de bank van Blomm is bevestigd, wordt de order door Blomm geaccepteerd en uitgevoerd.
Na betaling wordt direct per e-mail een orderbevestiging naar u verstuurd.
Streeftijd is om binnen vijf werkdagen een foto van het foto kunstwerk via e-mail te versturen. Na akkoord van de klant wordt het werk per post naar klant gestuurd.
Indien klant niet akkoord is met het voorgestelde foto kunstwerk bestaat de mogelijkheid om binnen de grenzen van het redelijke veranderingen aan te brengen in het werk. Dit kunnen bijvoorbeeld veranderingen in kleur en/of compositie zijn. Eventuele veranderingen in het eerste ontwerp zullen altijd in overleg tussen klant en Blomm plaats vinden.
Indien klant en Blomm niet tot een oplossing komen die beide partijen tevreden stelt, kan Blomm besluiten het door klant betaalde aankoopbedrag te restitueren.
De afbeeldingen op deze website kunnen in kleur verschillen met het originele werk. Dit is afhankelijk van de instelling van uw monitor en/of webbrowser.

4. Prijzen
Het totaalbedrag dat op de factuur staat is definitief en is inclusief de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en het vervoer.
Alle prijzen en de transportkosten voor consumptieve verkopen zijn vermeld in euro's inclusief BTW. Voor niet consumptieve verkopen kunnen afwijkende bepalingen gelden met betrekking tot de BTW.
Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de klant zal Blomm een aparte factuur naar een door de klant aangegeven adres zenden.
Er vindt geen BTW teruggaaf plaats.

5. Aflevering
Blomm zal al het mogelijke doen om, zodra de order geaccepteerd is en het een bevestiging van de betaling heeft ontvangen, de zaken te laten afleveren op het adres dat duidelijk door de klant is aangegeven.
De bestelde zaken zullen door een externe partij worden afgeleverd, tenzij Blomm anders aangeeft om een nader te duiden reden.
Alle kosten betreffende de aflevering binnen Nederland zijn bij de prijs inbegrepen.
Indien de klant weigert de zaken in ontvangst te nemen of in gebreke blijft om aanwijzingen of informatie te geven betreffende de aflevering, zullen de eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze zaken voor rekening van de klant zijn.
Elke afleverdatum die eventueel doorÊBlommÊgenoemd wordt kan alleen maar onder voorbehoud zijn. De uiterlijke levertermijn is dertig dagen, maar Blomm streeft er naar om het werk binnen tien werkdagen af te leveren,
Indien gewenst is het voor de klant tevens mogelijk het kunstwerk op een nader te bepalen tijdstip en plaats op te halen. Op de aanschaf van het kunstwerk kan geen korting worden bedongen door het ophalen ervan.

6. Garantie
Blomm garandeert dat de bestelde zaken zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen en dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat vernoemde zaken zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst.
Er zal geen garantie worden gegeven op zaken waarvan duidelijk is dat a) het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik, b) wanneer de klant of derden wijzigingen aan de zaken hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder Blomm’s kennis hiervan of schriftelijke bevestiging hiervan, c) indien de zaken gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor deze niet waren bestemd.

7. Ontvangst
Zodra de bestelde zaken zijn afgeleverd, of in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, moet klant controleren of alles klopt. De klant moet nagaan of zowel de kwaliteit als de hoeveelheid van de afgeleverde zaken in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen moeten met een duidelijke beschrijving daarvan binnen 48 uur per e-mail aan Blomm gemeld worden, onder vermelding van naam en factuurnummer.
Indien de klant voornoemde zaken wil terugsturen dient de klant daarover contact op te nemen met Blomm. Deze kunnen uitsluitend en voor rekening van Blomm worden teruggestuurd indien Blomm hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

8. Overdracht van risico
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde worden gebracht.

9. Betaling
Betaling geschiedt bij aanvang van de opdracht via een van de mogelijke betaalwijzen zoals aangegeven op de betreffende factuur.
Betaling aan Blomm dient te geschieden voor de aflevering, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Afhandeling en verzending van de bestelde zaken vindt plaats, nadat de betaling door de bank is bevestigd.
De volgende informatie zal worden gevraagd: naam, adres, postcode, e-mail adres en verzendadres indien dit verschilt van eerder vermeld adres.
Binnen vijf werkdagen zal er een e-mail naar u verstuurd worden met een foto van het foto kunstwerk.
Overeenkomstig de wet op de persoonsregistratie zal geen informatie doorgegeven worden aan derden; uitzondering hierop zijn partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

10. Retentie recht en eigendomsvoorbehoud
Bij niet dan wel niet tijdige betaling maakt Blomm aanspraak op retentierecht. Blomm behoudt het recht van eigendom zolang er geen betaling van de geleverde zaak heeft plaatsgevonden.

11. Copyright
Blomm behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen met betrekking tot de bepalingen over de intellectuele eigendom.
Het ontwerp van de webshop, foto's, tekeningen, schetsen, films, software en al het andere materiaal, waaronder (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Blomm. Dit geldt ook voor het materiaal dat aan de klant of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan slechts alleen door hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blomm vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

12. Aansprakelijkheid
Mochten door Blomm geleverde zaken niet in de juiste staat verkeren, dan is de aansprakelijkheid van Blomm jegens de klant beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder Garantie is geregeld.
Indien de producent van geleverde zaken verantwoordelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van Blomm beperkt tot het vervangen van dit (of deze) goed(eren), dan wel tot terugbetaling van de aankoopprijs.
De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar keuze van producten. Blomm is niet aansprakelijk indien ontstane schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.
Voor verkeerde danwel vertraagde verwerking van bestelgegevens van en mededelingen aan de klant, als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Blomm en de daar eventueel uit voortvloeiende schade, is Blomm niet aansprakelijk.

13. Vrijwaring
Blomm zal nooit foto's en/of opmerkingen van derden ongevraagd gebruiken ter promotie.
De klant zal Blomm vrijwaren voor aanspraken van derden indien deze betrekking hebben op rechten van intellectueel eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij het uitvoeren van de order worden gebruikt.
Ook zal de klant garanderen dat eventuele informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. die aan Blomm worden verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

14. Klachten
Eventuele klachten dienen te worden ingebracht op het adres van Blomm per email zoals vermeld op de website.

Blomm, 2020